Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 (Algemene regels)
 1. Deze gebruiksvoorwaarden regelen de gebruiksvoorwaarden van de diensten die door deze website op deze website worden aangeboden.
 2. Gebruikers zullen deze service gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

Artikel 2 (Toepassen)
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke relatie tussen de gebruiker en de website met betrekking tot het gebruik van de service.
 2. Deze website kan naast deze voorwaarden ook individuele regels opstellen.
 3. Individuele bepalingen maken deel uit van deze voorwaarden.
 4. In het geval dat de bepalingen van deze voorwaarden in strijd zijn met de bepalingen van de individuele bepalingen, prevaleren de bepalingen van de individuele bepalingen, tenzij anders vermeld in de individuele bepalingen.

Artikel 3 (Verboden)
 1. Gebruikers mogen het volgende niet doen wanneer ze deze service gebruiken:
 1. Handelingen die in strijd zijn met wet- en regelgeving of de openbare orde en moraal
 2. Handelingen in verband met strafbare feiten
 3. Handelingen die inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten in deze service, zoals de inhoud van deze service
 4. Handelingen die de werking van deze website, andere gebruikers of andere servers of netwerken van derden vernietigen of belemmeren
 5. Handel van commercieel gebruik van informatie verkregen door deze dienst
 6. Handelingen die de werking van de diensten van deze website kunnen verstoren
 7. Ongeautoriseerde toegang of pogingen daartoe
 8. Handelen van het verzamelen van persoonlijke informatie etc. over andere gebruikers
 9. Handelingen om deze service te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden
 10. Handelingen die nadeel, schade of ongemak veroorzaken voor andere gebruikers van deze service of andere derden
 11. Handelt zich voor als andere gebruikers
 12. Advertentie of zakelijke activiteiten op de Services die deze website niet toestaat
 13. Handelingen die erop gericht zijn het andere geslacht te ontmoeten die u niet kent
 14. Handelingen die direct of indirect profiteren van antisociale krachten in verband met de diensten op deze website
 15. Andere handelingen die deze website ongepast acht

Artikel 4 (opschorting van de levering van deze dienst, enz.)
 1. Deze website kan de levering van deze dienst of een deel ervan geheel of gedeeltelijk opschorten zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker, als wordt vastgesteld dat een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet.
 1. Bij het uitvoeren van onderhoudsinspectie of bijwerken van het computersysteem met betrekking tot deze service
 2. Wanneer het verlenen van deze dienst moeilijk wordt als gevolg van overmacht zoals aardbeving, bliksem, brand, stroomuitval of natuurramp
 3. Wanneer een computer of communicatielijn stopt vanwege een ongeval
 4. Bovendien, als deze website vaststelt dat het moeilijk is om deze dienst te verlenen
 2. Deze website is niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade opgelopen door de gebruiker of een derde partij als gevolg van de opschorting of onderbreking van de dienstverlening.

Artikel 5 (gebruiksbeperkingen en annulering van registratie)
 1. Deze website beperkt het gebruik van deze dienst geheel of gedeeltelijk, of annuleert de registratie als gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving als de gebruiker onder een van de volgende situaties valt.
 1. Schending van enige bepaling van deze voorwaarden
 2. Als blijkt dat de geregistreerde kwestie niet klopt
 3. In geval van wanbetaling van betalingsverplichtingen zoals vergoedingen
 4. Als er gedurende een bepaalde periode geen reactie is van de website
 5. Wanneer deze dienst sinds het laatste gebruik gedurende een bepaalde periode niet is gebruikt
 6. Bovendien, wanneer deze website oordeelt dat het gebruik van deze dienst niet gepast is
 2. Deze website is niet verantwoordelijk voor enige schade aan gebruikers veroorzaakt door de acties die door deze website worden uitgevoerd op basis van deze voorwaarden.

Artikel 6 (Afwijzing van garanties en disclaimers)
 1. Deze website garandeert niet, expliciet of impliciet, dat de Services vrij zijn van defecten.
 2. Deze website is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt aan de gebruiker als gevolg van de service. Deze disclaimer is echter niet van toepassing als de overeenkomst tussen de website en de gebruiker voor de dienst een consumentenovereenkomst is zoals bepaald in de consumentenovereenkomstenwet.
 3. Deze website is niet verantwoordelijk voor schade aan gebruikers veroorzaakt door verzuim of onrechtmatige daad door nalatigheid (met uitzondering van grove nalatigheid) van deze website.
 4. Op deze website is de vergoeding voor schade aan gebruikers als gevolg van verzuim of onrechtmatige daad als gevolg van nalatigheid (met uitzondering van grove nalatigheid) van deze website beperkt tot het bedrag van de gebruiksvergoeding ontvangen in de maand waarin de schade is ontstaan.
 5. Deze website is niet verantwoordelijk voor transacties, communicatie of geschillen die ontstaan ​​tussen u en andere gebruikers of derden met betrekking tot deze service.

Artikel 7 (wijziging dienstinhoud etc.)
 1. Deze website kan de inhoud van deze service wijzigen of deze service stopzetten zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die hierdoor door de gebruiker wordt veroorzaakt.

Artikel 8 (wijziging servicevoorwaarden)
 1. De website kan de voorwaarden op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker indien dit nodig wordt geacht. Als het gebruik van deze dienst wordt gestart nadat deze overeenkomst is gewijzigd, wordt de gebruiker geacht akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde overeenkomst.

Artikel 9 (Omgang met persoonlijke informatie)
 1. Deze website zal op gepaste wijze omgaan met persoonlijke informatie verkregen door het gebruik van deze dienst in overeenstemming met het “Privacybeleid” van deze website.

Artikel 10 (Kennisgeving of communicatie)
 1. Kennisgeving of communicatie tussen de gebruiker en deze website wordt gedaan via de methode die op deze website wordt gespecificeerd.
 2. Deze website beschouwt de momenteel geregistreerde contactpersoon als geldig en zal een dergelijke contactpersoon informeren of contacteren. Deze worden geacht te zijn aangekomen op het moment van kennisgeving of communicatie.

Artikel 11 (Verbod op overdracht van rechten en verplichtingen)
 1. De gebruiker mag geen beveiliging overdragen aan of verlenen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze website, enige positie of contractuele rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst.

Artikel 12 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter)
 1. Bij de interpretatie van deze voorwaarden is de wetgeving van Japan de geldende wet.
 2. In geval van een geschil over de Services, wordt de rechtbank die de locatie van de website-exploitant regelt, ingeschakeld.